اخبار
1398/9/6 چهارشنبه
برگزاری جلسه ساختار پایش برنامه و نظام اولویت بندی برنامه های اجرائی و پروژه ها
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از برگزاری جلسه تعیین اولویت های برنامه های اجرایی و تطبیق آنها با نظام بودجه ریزی جدید شهرداری خبر داد.

 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از برگزاری جلسه تعیین اولویت های برنامه های اجرایی و تطبیق آنها با نظام بودجه ریزی جدید شهرداری خبر داد.

ایشان اعلام نمود: پیرو برگزاری گارگاههای متعدد آموزشی و عملی دستورالعمل پایش و ارزیابی برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری و با عنایت به فرارسیدن ایام تدوین بودجه پیشنهادی سال آتی و الزام تدوین آن بر مبنای برش یکساله برنامه راهبردی، جلسه تعیین اولویت های برنامه های اجرایی و تطبیق آنها با نظام بودجه ریزی جدید شهرداری در ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/9/5در سالن شهدای شهرداری در طبقه یازدهم ساختمان مرکز برگزار گردید.

وی افزود؛ در این جلسه که قائم مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیرکل برنامه و بودجه و روسای ادارات بودجه و اعتبارات، ارزیابی راهبردهای سازمانی، برنامه ریزی و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مسئولین و کارشناسان معاونت های ستادی، مدیران مالی و روسای ادارات برنامه ریزی مناطق و سازمانهای تابعه حضور داشتند. ضمن تبیین نظام اولویت بندی برنامه های عملیاتی و پروژه های پشنهادی، ساختار پایش برنامه و ارزیابی عملکرد و شرح وظایف کمیته های اجرایی و گارگروههای تخصصی به تفضیل تشریح  شد و در پایان نیز موارد ذیل مصوب گردید.

الف ـ با توجه به فرارسیدن ایام تدوین بودجه پیشنهادی سال آتی (1399) می بایست اولویت برنامه های اجرایی حداکثر ظرف مدت 10 روز  تا تاریخ 1398/9/15 به دفتر برنامه و بودجه ارسال گردد. در این ارتباط گارگروههای تخصصی موظف می باشند موارد مشروحه ذیل را انجام نمایند:

1ـ روسای کارگروههای تخصصی در جلسات مشترک با کارشناسان و مسئولین مناطق و سازمان ها، اولویت های برنامه های اجرایی و پروژه های پیشنهادی را بررسی و اولویت نهایی آنها را در راستای اجراء برنامه های عملیاتی تعیین نمایند.

2ـ هر کارگروه ، صرفا ًپروژه هایی را که مرتبط با شرح وظایف و فعالیتهای معاونت مربوطه می باشد را بررسی نموده و با شناخت کامل از منابع موجود و نیازسنجی واقعی ، اولویتهای آنها را تعیین می نماید. بدیهی است تداخل در پروژه ها در یک سطح بالاتر مورد بررسی و تطبیق در ستاد مرکز قرار خواهد گرفت.

 3- درزمان تدوین بودجه پیشنهادی سال 1399، هر کارگروه موظف است پروژه های پیشنهادی معاونت تخصصی ومناطق و سازمانهارا منطبق با کدهای برنامه های عملیاتی و بخشنامه بودجه کد گذاری نموده و حداکثر تا تاریخ1398/9/20 به دفتر برنامه و بودجه ارسال نمایند.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir