چهارشنبه 9 مهر 1399   01:58:44

تلفن :35892924
فکس :32279118
ایمیل :
hamahangi@karaj.ir
آدرس : میدان توحید بلوار دانش آموز شهرداری کرج طبقه ششم 

اهم عناوین دستور کارهای کمیسیون معاونان


قانون جامع مدیریت شهری (آقای صلاحی - معاون محترم برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران  )

طرح مجلس محترم شورای اسلامی درباره ی اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (آقای صلاحی - معاون محترم برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران )


پایگاه اطلاعات پژوهشی مدیریت شهری (آقای نگاهداری - رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران )

نقشه عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها (آقای پیغامی - مشاور پروژه دبیرخانه کمیسیون )

نظام نامه جامع آماری شهرداری ها (آقای برادران - معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد)

آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها (آقای گلستان نژاد - معاون برنامه ریزی ، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان)


نظام نامه ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها (آقای طالب نژاد - معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری شیراز)

تدوین برنامه راهبردی سند چشم انداز 20 ساله توسعه شهر کرج (آقای رفیعیان ،آقای رحیمی پور - مشاور پرو‍ژه شهرداری کرج ، مجری پروژه شهرداری کرج ) 

اهم عناوین دستور کارهای کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات

شاخص های ارزیابی شهرداری الکترونیک (آقای آبسالان - مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد - فایل ضمیمه هنوز ارائه نشده است )

گزارش پروژه تدوین معماری مرجع و ارزیابی چهارچوب فناوری اطلاعات شهرداری های کشور(آقای یزدان پناه - مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان - فایل ضمیمه هنوز ارائه نشده است )

سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت (سیتاد) - (آقای ملکی تبار - رئیس مرکز فناوری اطلاعات  ریاست جمهوری )

نقش شهرداری ها در نقشه راه دولت الکترونیک (آقای حیدریان - مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان )

داده کاوی ( آقای شهرابی - دبیر کنفرانس داده کاوی )

تجربیات استقرار  SSO (آقای مهینی - مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج)

اهم عناوین دستور کارهای کمیته پژوهش و توسعه

کاربست یافته های پروژه های پژوهشی (آقای ابراهیمی - مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان)

 • مدل کاربست یافته های پروژه های پژوهشی

گزارش کارگروه موضوعی " تدوین نظام جامع پژوهشی شهرداری ها " (آقای عبداله زاده - مدیر پژوهش و توسعه شهرداری مشهد)

نقش شرکت های دانش بنیان در مدیریت شهری (آقای سلحشوری - مدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری زاهدان )

 • مباحث تبیینی نقش شرکت های دانش بنیان در مدیریت شهری
 • صنایع دانش بنیان شهری بر محوریت شرکت های دانش بنیان

تشکیل کمیسیون های پژوهشی و تخصصی در شهرداری کرج (آقای جمشیدی - مدیر پژوهش و مطالعات شهرداری کرج)

طرح پژوهشی " امکان سنجی تشکیل جزایر حرارتی و نحوه مدیریتی با تاکید بر عوامل آلبادو و مدل سازی آن " (آقای قبادی - مجری پروژه شهرداری کرج )

اهم عناوین دستور کارهای کمیته برنامه ،بودجه و ارزیابی عملکرد

پایش و ارزیابی عملکرد (آقای صدر - مدیر کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران )

 • دستورالعمل طراحی و استقرار تخصصی نظام پایش و ارزیابی عملکرد سازمانی در شهرداری کلانشهرها و شهرهای بزرگ

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (آقای کریمی - مدیر برنامه و بودجه شهرداری مشهد )

 • نظام جامع مالی شهرداری ها با تاکید بر فصل بودجه
 • مقایسه عملکرد در بخشهای درآمدی و هزینه ای بین کلانشهرهای کشور

برنامه ریزی راهبردی – عملیاتی (آقای پندار - مدیر کل برنامه ریزی شهرداری تهران)

 • بیانیه مشکلات نظام برنامه ریزی در کلانشهرها
شیوه انجام ارزیابی عملکرد و نرم افزار کاربردی آن (آقای رونق - مجری پروژه شهرداری کرج) اهم عناوین  دستور کارهای کمیته آمار و تحلیل اطلاعات

نظام نامه جامع آماری شهرداری ها (آقای جوادی - مدیر آمار ،فناوری و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد  )

گزارش مقایسه ای کلانشهرها (آقای جوادی - مدیر آمار ،فناوری و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد )

تفاهم نامه جامع شهرداری ها با مرکز آمار ایران (آقای صادقی - رییس اداره آمار و مهندسی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران )

نرم افزار فرابر در قالب مشخص نمودن محدودیت ها و مشکلات( آقای ساجدی هیر - مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج )

تبیین ادبیات و مفاهیم تحلیل آماری (آقای شیخ لو - مدیر آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز)

داده کاوی (آقای شهرابی - دبیر کنفرانس داده کاوی)

الزامات و روش های مکانمندسازی اطلاعات و تولید گزارش های یکسان (آقای زارع - مدیر آمار، فناوری و سامانه اطلاعات مکانی شهرداری شیراز)
 

اهم عناوین دستور کارهای کمیته تشکیلات،بهبود روشها و آموزش
 

تعیین نقش و جایگاه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ها در تعامل با ستاد و مناطق(آقای نصوحی - مدیر تشکیلات ، بهبود روش ها و آموزش شهرداری اصفهان )

تشکیلات و ساختار سازمانی شهرداری ها (خانم کاظمی - مدیر تشکیلات و بهبود روش ها شهرداری شیراز)

 • نظام نامه ضوابط تشکیلات

آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها (آقای نصوحی - مدیر تشکیلات ،بهبود روش ها و آموزش شهرداری اصفهان )

بهبود فرآیندها ( آقای زارع پیشه - مدیر تشکیلات و بهبود روش ها شهرداری کرج)

 • گزارش وضعیت فرآیندهای جمع آوری شده
 • اولویت بندی فرآیندهای مورد بهبود

استقرار سیستم آموزش های مجازی کارکنان (آقای معدولیت - مجری پروژه شهرداری کرج  )

     

 
     

 
     

پروژه های معاونت برنامه ریزی و توسعه 
شهرداری کرج
 • پروژه انتخاب مشاور جهت تهیه برنامه 5 ساله مرکز
 • پروژه طرح تدوین برنامه 5 ساله آموزشی مرکز
 • پروژه طرح تدوین برنامه 5 ساله توسعه منابع انسانی کرج
 • پروژه طرح تدوین شرح وظایف سازمانی بر اساس چارت مصوب کرج
 • پروژه طرح تدوین و اصلاح فرایند های عملیات در حوزه تخصصی شهرداری کرج
 • پروژه طرح تدوین آیین نامه و دستورالعمل های حوزه های تخصصی به تفکیک در قالب CD و کتابچه مرکز

داریوش مردانی مرجانی
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
سوابق :
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بخش خصوصی
جانشین مدیریت طرحهای راهبردی و کاربردی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج
کارشناس مسئول بررسی اسناد و مدارک فنی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج
کارشناس مسئول معاونت برنامه ریزی و توسعه
کارشناس مدیریت حراست
قائم مقام و جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه
عضویت در کمیسیون ها و کمیته ها
عضو کمیته راهبری بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج
عضو کمیته تخصصی ضوابط و مقررات بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج
عضو کمیته راهبری و نظارت بر روند تدوین سند چشم انداز 20 ساله و برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری کرج
عضو کارگروههای تخصصی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر کرج
عضو ناظر کمیسیون فنی و ایمنی شهرسازی شهرداری کرج
عضو ناظر کمیسیون تطبیق و توافقات شهرداری کرج
عضو کمیسیون تحویل متوسط
عضو کمیته تخصصی فرآیندهای عملیات و اصلاح و بهبود روشهای انجام کار ، آموزش و شرح وظایف سازمانی

1
تعداد بازديد اين صفحه: 186359
تعداد بازديد کنندگان سايت: 35883189 تعداد بازديد زيرپورتال: 624280 اين زيرپورتال امروز: 219 سایت در امروز: 2350 اين صفحه امروز: 10
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.