1396/2/19 سه‌شنبه
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400   13:20:45
فرآیند کاری اداره برنامه ریزی و سرمایه انسانی - مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

5 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRM0074
فرایند رفع مشکلات شبکه
- مناطق
...
اداره برنامه ریزی و سرمایه انسانی
اموراداری منطقه
Download
2PRM0073
فرایند راهبری اتوماسیون
- مناطق
...
اداره برنامه ریزی و سرمایه انسانی
اموراداری منطقه
Download
360000
تست 4
- مناطق
...
اداره برنامه ریزی و سرمایه انسانی
امور دبیرخانه
Download
4PRM0072
فرایند رفع مشکلات نرم افزار
- مناطق
...
اداره برنامه ریزی و سرمایه انسانی
اموراداری منطقه
Download
5PRM0071
فرایند رفع مشکلات سخت افزار
- مناطق
...
اداره برنامه ریزی و سرمایه انسانی
اموراداری منطقه
Download