یکشنبه 19 مرداد 1399   18:11:03
فرآیند کاری اداره حقوقی و امور پیمانها مناطق- مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

3 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRM0011
فرایند تملکات
- مناطق
...
اداره حقوقی ، امور پیمانها
...
Download
2PRM0010
فرایند وصول مطالبات
- مناطق
...
اداره حقوقی ، امور پیمانها
...
Download
3PRM0068
فرایند تمدید مدت پیمان
- مناطق
...
اداره حقوقی ، امور پیمانها
...
Download