یکشنبه 19 مرداد 1399   19:11:24
فرآیند کاری معاونت مالی و اقتصادی منطقه - مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

4 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRM0051
فرایند اخذ عوارض نوسازی
- مناطق
معاونت مالی و اقتصادی منطقه
اداره درآمد
امور اصناف
Download
2PRM0052
فرایند صدور مفاصا حساب
- مناطق
معاونت مالی و اقتصادی منطقه
اداره درآمد
امور اصناف
Download
3PRM0046
فرایندنحوه نقل و انتقال و اخذ مفاصا حساب پایان کار- عدم خلاف یا نقل و انتقال عرصه و یا تجدید و یا اصلاح و غیر پروانه ساختمانی
- مناطق
معاونت مالی و اقتصادی منطقه
اداره درآمد
امور اصناف
Download
4PRM0045
فرایند اصناف
- مناطق
معاونت مالی و اقتصادی منطقه
اداره درآمد
امور اصناف
Download