1396/2/19 سه‌شنبه
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400   13:26:24
فرآیند کاری اداره طرح تفصیلی منطقه - مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

1 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRM0031
فرایند تجمیع
- مناطق
معاونت شهرسازی و معماری منطقه
اداره طرح تفصیلی
امور حریم
Download