1396/2/19 سه‌شنبه
پنجشنبه 9 تیر 1401   09:20:01
لیست فرآیند ها - معاونت خدمات شهری منطقه- امور هماهنگی و برنامه ریزی خدمات شهری- مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

1 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRM0078
نظارت بر کار جمع آوری زباله و رفت و روب پیمانکاران
- مناطق
معاونت خدمات شهری منطقه
امور هماهنگی و برنامه ریزی خدمات شهری
...
Download