یکشنبه 19 مرداد 1399   18:18:40
لیست فرآیند ها -معاونت خدمات شهری منطقه -مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

3 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRM0080
فرایند رفع سد و معبر
- مناطق
معاونت خدمات شهری منطقه
اداره پیشگیری و تخلفات شهری
امور نظارت بر مشاغل و رفع سد معبر
Download
2PRM0078
نظارت بر کار جمع آوری زباله و رفت و روب پیمانکاران
- مناطق
معاونت خدمات شهری منطقه
امور هماهنگی و برنامه ریزی خدمات شهری
...
Download
3PRM0079
فرایند جلوگیری از تخلفات ساختمانی
- مناطق
معاونت خدمات شهری منطقه
اداره پیشگیری و تخلفات شهری
امور پیشگیری و تخلفات ساختمانی
Download