1396/2/19 سه‌شنبه
پنجشنبه 9 تیر 1401   08:40:28
لیست فرآیند ها اداره امور عمرانی - مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

3 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRM0065
فرایند لکه گیری
- مناطق
معاونت امور عمرانی و ترافیک منطقه
اداره امور عمرانی
...
Download
2PRM0061
فرایند روکش آسفالت
- مناطق
معاونت امور عمرانی و ترافیک منطقه
اداره امور عمرانی
...
Download
3PRM0067
فرایند افزایش پیمان
- مناطق
معاونت امور عمرانی و ترافیک منطقه
اداره امور عمرانی
...
Download