1396/2/19 سه‌شنبه
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400   11:36:38
لیست فرآیند ها - معاونت امور عمرانی و ترافیک منطقه- مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

3 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRM0065
فرایند لکه گیری
- مناطق
معاونت امور عمرانی و ترافیک منطقه
اداره امور عمرانی
...
Download
2PRM0061
فرایند روکش آسفالت
- مناطق
معاونت امور عمرانی و ترافیک منطقه
اداره امور عمرانی
...
Download
3PRM0067
فرایند افزایش پیمان
- مناطق
معاونت امور عمرانی و ترافیک منطقه
اداره امور عمرانی
...
Download